Rekompensaty


Informacja z dnia 18 października 2022 r.

Informacja w sprawie wprowadzenia postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, będące wytwórcą ciepła, informuje, iż w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla grup taryfowych: LG i E2, stosuje średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, w rozliczeniach z odbiorcami, z uwagi na fakt, iż średnia cena wytwarzania ciepła dla określonych eksploatowanych źródeł ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, określonej w/w ustawą.

Ceny i stawki opłat z rekompensatą:
Grupa taryfowa E2

  1. Cena za zamówioną moc cieplną - 7 260,93 zł/MW/miesiąc
  2. Cena ciepła - 133,69 zł/GJ
  3. Cena nośnika ciepła - 52,92 zł/m3

Grupa taryfowa LG

  1. Cena za zamówioną moc cieplną - 10 693,90 zł/MW/miesiąc
  2. Cena ciepła - 128,31 zł/GJ

Stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe pozostają w wysokościach zawartych w obowiązującej taryfie z dnia 15 listopada 2021 r. nr OWR.4210.29.2021.193.XVIII.AM, wraz ze zmianami:

  • z dnia 10 lutego 2022 r. nr OWR.4210.2.2022.193.XVIII.AM
  • z dnia 12 maja 2022 r. nr OWR.4210.22.2022.193.XVIII.AM
  • z dnia 24 czerwca 2022 r. nr OWR.4210.41.2022.193.XVIII.DB


Dla odbiorców nie objętych w/w Ustawą zastosowanie ma obowiązująca taryfa.Informacja z dnia 22 września 2022 r.

W dniu 20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). W ustawie przewidziane są rekompensaty.

Wychodząc z pomocą naszym uprawnionym odbiorcom Ciepła Systemowego poniżej udostępniamy niezbędne informacje w sprawie otrzymania rekompensat za ciepło.